Chi tiết bài viết - Sở giáo dục và đào tạo

Liên kết Website
Bản đồ vị trí
17/05/2022 | 15:48
A- A A+ |    

Kết quả Hội nghị Hội đồng chuyên môn cấp tỉnh cấp học mầm non, năm học 2021 - 2022

Ngày 28/4/2022, Hội nghị Hội đồng chuyên môn (HĐCM) cấp tỉnh, cấp học mầm non được tổ chức tại Hội trường cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT). Hội nghị do đồng chí Võ Văn Minh, Chủ tịch HĐCM – Phó Giám đốc Sở GDĐT chủ trì, cùng các đồng chí lãnh đạo Hội đồng, cụm trưởng các cụm chuyên môn và thành viên HĐCM theo Quyết định số 234/QĐ-SGDĐT ngày 21/3/2022 của Sở GDĐT Quảng Trị về việc kiện toàn Hội đồng chuyên môn cấp tỉnh cấp học mầm non, nhiệm kỳ 2020 - 2023.

 

1. Tại Hội nghị, đồng chí Võ Thị Loan – Phó Chủ tịch HĐCM, Phó Trưởng phòng GDTH-GDMN thay mặt HĐCM báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ của HĐCM cấp tỉnh thời gian qua và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới:

1.1. Hoạt động của HĐCM từ đầu năm học đến nay:

- Tham mưu Sở GDĐT ban hành Kế hoạch số 2438/KH-SGDĐT ngày 16/11/2021 về triển khai mô hình “Phối hợp giữa nhà trường, gia đình và cộng đồng trong CSGD trẻ tại các cơ sở GDMN giai đoạn 2021 - 2025” trên địa bàn tỉnh Quảng Trị;

- Tham mưu Sở GDĐT ban hành bộ công cụ đánh giá chuyên đề giai đoạn 2021-2025 tại Công văn số 255/SGDĐT-GDTH-GDMN ngày 11/02/2022 về hướng dẫn đánh giá thực hiện Chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” giai đoạn 2021-2025;

- Hỗ trợ, tư vấn chuyên môn để tổ chức 02 chuyên đề cấp tỉnh: Chuyên đề 1 với đề tài Khám phá hộp giấy, thuộc lĩnh vực Phát triển nhận thức, độ tuổi nhà trẻ, tổ chức tại thị xã Quảng Trị vào tháng 12/2021 và Chuyên đề 2, đề tài Ngày Hội quê em, thuộc lĩnh vực Phát triển nhận thức, độ tuổi mẫu giáo 5 - 6 tuổi, tổ chức tại huyện Hải Lăng vào tháng 3/2022.

- Triển khai thực hiện giai đoạn 1 các kế hoạch xây dựng cẩm nang, video hướng dẫn phụ huynh chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ tại gia đình.

- Các Cụm chuyên môn đã tiến hành xây dựng kế hoạch hoạt động, tổ chức chuyên đề, hội nghị và báo cáo kết quả về HĐCM cấp tỉnh.

1.2. Một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới:

- Tiếp tục hỗ trợ các cơ sở giáo dục mầm non triển khai thực hiện và đánh giá mô hình “Phối hợp giữa nhà trường, gia đình và cộng đồng trong CSGD trẻ tại các cơ sở GDMN giai đoạn 2021 - 2025”  chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm giai đoạn 2021 – 2025.

- Hoàn thành giai đoạn 1 việc tổ chức xây dựng Cẩm nang, video hướng dẫn phụ huynh chăm sóc giáo dục trẻ mầm non tại gia đình.

          2. Các thành viên HĐCM đã thảo luận, tham gia ý kiến đề xuất các nội dung liên quan đến việc triển khai công tác bồi dưỡng thường xuyên, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên cấp học mầm non và quy định danh mục hồ sơ, sổ sách trong trường học. Hội nghị HĐCM thống nhất kiến nghị, đề xuất đối với cơ quan quản lý giáo dục (Sở GDĐT, các phòng GDĐT) các nội dung sau:

2.1. Công tác bồi dưỡng thường xuyên: Các cấp quản lý cần bám sát Thông tư 11/2019/TT-BGDĐT ngày 26/8/2019; Thông tư số 12/2019/TT-BGDĐT ngày 26/8/2019; Thông tư số 19/2019/TT-BGDĐT ngày 12/11/2019 và các văn bản liên quan để  thực hiện. Việc tổ chức, triển khai công tác BDTX đối với cán bộ quản lý, giáo viên mầm non thuộc về trách nhiệm UBND các huyện, thị xã, thành phố, vì vậy đề nghị các phòng GDĐT tham mưu kế hoạch, phối hợp các cơ sở đào tạo để triển khai BDTX đúng thời gian và chương trình quy định. Đối với những đơn vị đến nay chưa được bố trí ngân sách, đề nghị phòng GDĐT chủ động phối hợp với phòng Tài chính cấp huyện để tham mưu UBND cấp huyện cấp kinh phí; thời điểm tham mưu trước khi ban hành dự toán kinh phí cho năm tài chính tiếp theo.

2.2. Về tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ hằng năm: Cần có sự tính toán, tổ chức trong thời gian hè để không ảnh hưởng đến việc tổ chức dạy và học. Các cơ quan quản lý giáo dục cần chủ động xây dựng kế hoạch tập huấn bồi dưỡng hằng năm sớm để triển khai thực hiện. Cần lựa chọn nội dung theo thứ tự ưu tiên và cân đối thời lượng phù hợp giữa các nhóm đối tượng tập huấn, bồi dưỡng, bao gồm nhóm cán bộ quản lý trường học, nhóm giáo viên (đứng lớp, kiêm nhiệm các chức danh) và nhóm nhân viên trường học; không bỏ sót các đối tượng tập huấn. Cần phát huy trách nhiệm của phòng GDĐT, ban giám hiệu nhà trường, tổ trưởng chuyên môn, cán bộ quản lý và giáo viên cốt cán trong việc triển khai công tác tập huấn, bồi dưỡng, đồng thời tích cực hỗ trợ và có cơ chế giám sát việc tự học, tự bồi dưỡng của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên; hình thành cộng đồng giáo viên học tập.

Ngoài các chuyên đề do Bộ GDĐT triển khai thì Sở, phòng GDĐT và các trường học cần khảo sát nhu cầu, nguyện vọng của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên để tăng cường các chuyện đề nhằm đáp ứng yêu cầu và nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ chuyên sâu cho đội ngũ. Nhiều ý kiến đề xuất với Sở GDĐT thời gian tới cần tăng cường nội dung tập huấn cho giáo viên về thiết kế các hoạt động trải nghiệm, sáng tạo cho trẻ trong các cơ sở GDMN.

2.3. Đề xuất với Sở GDĐT sửa đổi, bổ sung Công văn số 1189/SGDĐT-VP ngày 30/7/2019 về việc hướng dẫn thực hiện hồ sơ, sổ sách trong trường học theo hướng quy định những nội dung phù hợp, đồng thời bám sát Điều lệ trường mầm non để thống nhất:

- Điều chỉnh một số tên gọi và thống nhất lại việc quy định các loại hồ sơ trong Công văn số 1189/SGDĐT-VP ngày 30/7/2019 về việc hướng dẫn thực hiện hồ sơ, sổ sách trong trường học  theo quy định tại Điều lệ trường mầm non.

* Hồ sơ nhà trường:

a) Hồ sơ quản lý trẻ em (Tích hợp hồ sơ quản lý trẻ em học hòa nhập, sổ theo dõi số lượng, chất lượng và hồ sơ quản lý trẻ em).

b) Hồ sơ quản lý nhân sự.

c) Hồ sơ Hội đồng trường.

d) Hồ sơ lưu trữ các văn bản, công văn.

e) Hồ sơ Khen thưởng kỷ luật (thay thế hồ sơ thi đua).

f) Hồ sơ Kiểm định chất lượng giáo dục, trường chuẩn quốc gia.

g) Hồ sơ Phổ cập giáo dục.

h) Hồ sơ Kiểm tra nội bộ trường học.

i) Kế hoạch chiến lược phát triển nhà trường (theo giai đoạn); Kế hoạch nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ (hằng năm).

k) Hồ sơ quản lý tài sản, cơ sở vật chất, tài chính.

l) Hồ sơ quản lý bán trú.

m) Hồ sơ quản lý chuyên môn (Kế hoạch thực hiện chương trình và kế hoạch chỉ đạo chuyên môn).

n) Biên bản sinh hoạt chuyên môn.

* Hồ sơ tổ chuyên môn, tổ văn phòng:

a) Kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn của tổ.

b) Biên bản sinh hoạt chuyên môn.

* Hồ sơ giáo viên:

a) Kế hoạch nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục của nhóm trẻ, lớp mẫu giáo;

b) Sổ theo dõi trẻ.

c) Sổ chuyên môn: Ghi chép hội họp, tập huấn, sinh hoạt chuyên môn, tham quan học tập.

d) Sổ theo dõi tài sản, thiết bị, đồ chơi của nhóm trẻ, lớp mẫu giáo.

Đối với giáo viên triển khai ứng dụng công nghệ thông tin 02 loại hồ sơ ở mục a và b để giảm tải kinh phí và áp lực cho giáo viên.

Căn cứ tình hình thực tế đề nghị các đơn vị có quy định tăng cường sử dụng hồ sơ điện tử thông qua việc ký số xác thực điện tử đối với tất cả các văn bản, đặc biệt là văn bản hành chính. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và sử dụng hồ sơ điện tử theo lộ trình phù hợp điều kiện nhà trường và địa phương nhưng đảm bảo các quy định pháp luật./.

                                                        PHÒNG GDTH- GDMN

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Lượt truy cập hiện tại : 2
Hôm nay : 162
Tháng 03 : 110.268
Tháng trước : 94.579
Năm 2022 : 560.779